Đã Hủy

VR mobile application -- 2

It is a VR application for Android. The VR needs to be designed using Unity 3D and wrapped with Android application. User can experience the application using head mounted display like Google Cardboard.

Kỹ năng: Android, Mobile App Development, Unity 3D

Xem thêm: application mobile tracker sms, sms application mobile, jar application mobile, symbian 3rd application mobile, sql application mobile, use sip mobile give sip application mobile, application mobile windows, gps tracking application mobile phones set port, gps application mobile java, java fring application mobile, voip application mobile, java application mobile, j2ee java application mobile phone sms, sms application mobile phone, gps application mobile

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Bangalore, India

Mã Dự Án: #14668396

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹19722 cho công việc này

₹12500 INR trong 30 ngày
(43 Đánh Giá)
6.7
indraniweb

Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

₹30000 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹16666 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0