mySQL Load-Data-Infile SQL Loader from tab delimited file

Đã hoàn thành Đã đăng vào Mar 12, 2009 Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

I want someone who has worked with mySQL bulk loader using "Load Data Infile" syntax, where the infile is a tab delimited txt file.

You can find detail about the Load-Data-Infile at this mySQL url

<[url removed, login to view]>

1) Please create a mySQL table with atleast

? ? ? ? ? ? ? ? 1 column auto increment

? and 1 column decimal

? and 1 column integer

? and 1 column datetime

? and 1 column variable character

? and 1 column character

The input tab delimited file should contain atleast 10 records that should loaded successfully. The datatime value value should have datetime not just date.

2) Secondly, I would need a .bat file, by running which I would be able to execute this process. As first step, the bat file will login to mySQL, process the Load Data Infile, and then logout.

This must run in Windows.

Lập trình C# Kĩ thuật Microsoft MySQL PHP Kiến trúc phần mềm Kiểm tra phần mềm Màn hình Windows

ID dự án: #3720782

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa Mar 12, 2009 đang mở

Được trao cho:

pmark

See private message.

$12 USD trong 38 ngày
(85 Đánh Giá)
4.8

4 freelancer chào giá trung bình$39 cho công việc này

rajivk2k

See private message.

$58.65 USD trong 38 ngày
(21 Nhận xét)
4.4
manimca

See private message.

$17 USD trong 38 ngày
(8 Nhận xét)
3.0
spapvw

See private message.

$68 USD trong 38 ngày
(5 Nhận xét)
2.2