Đã hoàn thành

Cut video snippets together and add text to the video (ongoing work!)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi VladimirBRN với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Looking for someone who cut video snippets together and add some text to the video.

Example

Task: You will get a list of videos from an Actor

Video 1: youtube link (1:30-2:00)

Video 2: youtube link (2:30-3:00)

Video 3: youtube link (1:00-1:30)

Video 4: youtube link (4:15-4:45)

1. Download the videos and cut out the needed part of every video.

2. Cut the snippets together and add a text over the part of the snippet.

I will provide you with Video links, the needed part, the text for the parts and discuss everything with you. We will then do a test round.

On going work!

If everything looks good and we can work together, I will provide you every day with a new list to create a video. For every video I will pay you 10$.

If you are interested in the task and would like to start the test round, please

add the word "readytostart" into your proposal so I know you have read the Project Description.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online