Đã hoàn thành

Find 30 Photos & "Schedule Post" to Facebook

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vw8277229vw với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I need someone to search for photos on the internet of homestays. The photos you are looking for will be on the inside of the homestays of New York City. There is a link provided. The purpose of the photos is to show what it is like to stay in a professional homestay like the example link. It is important to find pictures showing the hotel experience (fold towels, nice decorations, etc.) like the example link.

You will schedule and post the photos to facebook, one photo each day aka 30 photos. You will post a personal message describing each picture (For example, "Folded sheets just like in hotel.") The photos will be placed in a facebook page photo album titled "Homestay with Beysicair". You will need to create this album at the time of uploading the images. For the album description input, "See what it's like to stay in a Beysicair homestay for vacation. "

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online