Simple photoshop project

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 31

Mô Tả Dự Án

I need someone to take six head shots, remove the background, size them correctly and fit three on paper doll image 1 and the other three on paper doll image two.

When finished we should have:

head shot 1, paper doll 1;

head shot 2 paper doll 1;

head shot 3, paper doll 1;

head shot 4 paper doll 2;

head shot 5 paper doll 2;

head shot 6, paper doll 2.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online