Đã hoàn thành

powerpoint

Dự án này đã kết thúc thành công bởi topacademictutor với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Select an organization with which you are familiar or an organization where you work.

Develop a 15- slide Microsoft® PowerPoint® presentation to be presented to the CEO's executive committee that addresses how your chosen organization determines what quantity of labor to demand and what events could shift the demand and supply of that labor.

Explain the following in your presentation:

How your organization's production function is related to its marginal product of labor.

How your organization's marginal product of labor is related to the value of its marginal product.

How your organization's marginal product is related to its demand for labor

Examples of events that could shift the demand or supply of labor and why they do so.

Reasons a worker's wages might be above the level that balances supply and demand.

An analysis of the impact that government policies addressing income inequity and poverty could have on labor demand or supply.

Cite a minimum of three peer-reviewed sources & include notes on each slide.

Format your presentation consistent with APA guidelines.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online