Đã hoàn thành

prestashop

Dự án này đã kết thúc thành công bởi gopal1995 với giá €29 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Problem on a prestashop eshop

When we try to access the loyalty module, we get out of memory errors like Fatal error: Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to allocate 32 bytes) in /home/moda4u/public_html/Core/Foundation/IoC/[url removed, login to view] on line 78

[PrestaShop] Fatal error in module file :/home/moda4u/public_html/Core/Foundation/IoC/[url removed, login to view]:

Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to allocate 32 bytes)

we tried up to 20Gb of ram and it was still not enough, it seems to be some kind of bug that causes the high memory [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online