Đã đóng

USB Joystick Controller using Pic18f2458 or Compatible.

Dự án này đã được trao cho CoherentTech123 với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

1) a circuit schematic for a USB Joystick Controller using Pic18f2458 or Compatible IC.

2) Program code to allow up to 32 buttons, potentiometers, sensors, rotary encoders and switches, hat view and rotary switches.

3) If needed software to choose what type of switch is connected.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online