Đã Đóng

Prolog Projecto Simples

Realizar um puzzle Sudoku Simples em SWI-Prolog.

Não é preciso realizar os passos todos basta até ao Inspecciona(Inclusive).

Kỹ năng: Prolog

Xem thêm: freelancer todos empregos, free lancer todos empregos, image processing prolog, visual prolog shortest path, program prolog, flash upload preview simples, simples xhtml layout, url simples htaccess, template plazza projecto position, actionscript prolog, prolog zipping, prolog haskell, postgres prolog, prolog actionscript, prolog freelancer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Portugal

Mã Dự Án: #13798891

1 freelancer đang chào giá trung bình €18 cho công việc này

€18 EUR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0