Data Science project for python

Đang Thực Hiện

Đã trao cho:

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $27 cho công việc này

pluralcode16

Greetings!! We have several years of experience in programming, mostly focusing on the Python programming language, Ruby programming language & C, C++, C# programming. We've developed everything from simple web scra Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0