Write a script in Python to collect data from Google Trends

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 19

Mô Tả Dự Án

Inputs:

• A file (.xls,.csv,.txt) with a list of search terms

• Location (options include Worldwide, United States, etc.)

• Time (requires start date and end date for custom time range)

• Category (options include All categories, Finance, etc.)

• Type (options include Web Search, Image Search, etc.)

Task:

• For each search term in the file, request the search volume for the given Location, Time, Category, and Type.

• Download the .csv file

• Aggregate all the .csv files into a single 3 column file where the columns include the search term, date, and search volume.

Output:

• The 3 column .csv file

The project is complete when I am able to run the Python script on my desktop and the output of the script “matches” (at least 95% correlated) with the output from running the search and downloading the .csv files manually.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online