Đã hoàn thành

Game development: Requirements [url removed, login to view] pages

Dự án này đã kết thúc thành công bởi usman1493 với giá €30 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

15 page essay about video game development. From idea to launch. Main focus: The importance of requirements engineering.

Should take 2 weeks or less. The essay should include some pictures that shows the process of requirement gathering, development etc. For example:

[url removed, login to view]

How do development-teams work when making a game?

What program/tools can be used while working with requirements?

Who are usually the stakeholders? (the publishers, the development team)

Are there any differences between making a game for mobile devices and consoles?

Bonus:

Give an example on a game that had bad requirement engineering(only if you can).

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online