Đã đóng

Write a Report

Dự án này đã được trao cho sanaaomrany với giá $59 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 SGD
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Four Organizational Theory perspectives, namely Modernist, Critical theorist, Symbolic Interpretivist and Postmodernist, produce different narratives about inequality in organisations.

Choose two Organisational Theory perspectives. Based on your selected perspectives, identify and draw out the two readings out of the given list that match your chosen perspectives.

Critically analyse the two readings and evaluate how their ontological and epistemological positions result in a different understanding and narrative of inequality within organisations.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online