Đã hoàn thành

Write a Report

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mercymuiruri với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Need to write two pages discussing what each of the following individuals did in the field of economics, what their achievements are, and who you like the most:

Richard Thaler

Amos Tversky

Daniel Kahneman

Dan Ariely

Need it by 12 PM Central Standard Time please.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online