Đóng

History of Immigration into Pittsburgh

Dự án này đã được trao cho topacademictutor với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

The essay prompt is as follows:

Discuss the history of immigration into Pittsburgh and the Pittsburgh region beginning in the 18th century. Be sure to mention the characteristics of the Pittsburgh neighborhoods and the specific institutions these ethnic groups brought with them as they moved into this area.

List your sources. Be sure to cite your sources if you use a quote or five consecutive words from a particular source.

Five pages for your answer. Double spaced typed. Wikipedia not permitted.

Due Date: February 21st, 2017

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online