Đã hoàn thành

Research Writing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi FreelancerAlicia với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

The textbook reading discusses four different modes of collaboration. Using the organization you researched for the Module One discussion (or you can research another example of a successful innovation), discuss which mode of collaboration best describes the strategy used by that organization for its technological innovation. How do you think the collaboration most benefited the technological innovation? Did the collaboration impede the technological innovation in any meaningful manner? In responding to your peers, compare and contrast the benefits and the risks of the collaboration.

The company is Amazon.

I'd need this within a couple hours tops and it would only have to be 2-3 paragraphs

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online