newslettwrs or news paper

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $8 CAD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

I want an expert to create 2 Newsletters 4 pages. You have to be a professional and have skills in order to do the work, high level creativity...etc.

Please if you have not created one do not talk to me. thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online