Đã hoàn thành

Revisione e correzione documento tradotto da Inglese a Italiano (rif. SD01)

Được trao cho:

blueberyl11

Buongiorno mi propongo per questo lavoro, sono veloce seria e competente. Relevant Skills and Experience Mi contatti grazie Proposed Milestones €15 EUR - full project €15 EUR - full project

€30 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình €30 cho công việc này

€30 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0