Đã hoàn thành

Install Ruby On Rails

Được trao cho:

£18 GBP trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
2.9

4 freelancer đang chào giá trung bình £17 cho công việc này

MezbahAlam

Hi, I am Ruby on Rails expert (over 6 years of experience).I can assure you quality of my work. Relevant Skills and Experience 1. Ruby 2. Ruby on Rails 3. Git, Bitbucket 4. MySQL , PostgreSQL 5. HTML5 , CSS3, SCSS, Thêm

£23 GBP trong 1 ngày
(24 Nhận xét)
5.1
£15 GBP trong 0 ngày
(2 Nhận xét)
2.4
petroyakubiv94

Hi, I can help your with this Relevant Skills and Experience I have over 2.5 years of experience working with Ruby on Rails Proposed Milestones £18 GBP - Whole task

£18 GBP trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
£10 GBP trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0