Đang Thực Hiện

Install Ruby On Rails

Please remotely help me install ruby on rails on my mac osx

I am halfway through this:

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Ruby, Ruby on Rails

Xem thêm: verify link ruby rails, install hire gps car, need help ruby rails, help ruby rails, rails server ruby, retrospectiva ruby install, rails qnap ruby qpkg, spree ruby install, rails hotel ruby, rails auction ruby, calling rails rest ruby

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) chertsey, United Kingdom

Mã Dự Án: #14398570

Đã trao cho:

£18 GBP trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
2.9

4 freelancer đang chào giá trung bình £17 cho công việc này

MezbahAlam

Hi, I am Ruby on Rails expert (over 6 years of experience).I can assure you quality of my work. Relevant Skills and Experience 1. Ruby 2. Ruby on Rails 3. Git, Bitbucket 4. MySQL , PostgreSQL 5. HTML5 , CSS3, SCSS, Thêm

£23 GBP trong 1 ngày
(24 Đánh Giá)
5.1
£15 GBP trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
2.4
petroyakubiv94

Hi, I can help your with this Relevant Skills and Experience I have over 2.5 years of experience working with Ruby on Rails Proposed Milestones £18 GBP - Whole task

£18 GBP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
£10 GBP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0