Đã hoàn thành

Get Traffic to my Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi MblazeTECHNO với giá $98 USD trong 30 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
30 ngày
Tổng đặt giá
105
Mô tả dự án

Hello I need some off page SEO done. I need to get better rankings for my site. I know about the on page things. They are done. I need suggestions for off page things. I will probably want to work on multiple links throughout the year. I'd like more than one page to rank well. The amount I am willing to pay will depend on the amount of work that will be done.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online