SEO [url removed, login to view]

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

PHASE: 1 – KEYWORDS AND WEBSITE ANALYSIS

[url removed, login to view] research

[url removed, login to view] of Keywords Search Global and Local Volume

[url removed, login to view] Document type Analysis

PHASE: 2 - ON-PAGE OPTIMIZATION

[url removed, login to view] of Title Tags (Main Pages)

[url removed, login to view] of Meta Description Tags "According to the Page content"(Main Pages)

[url removed, login to view] of Meta Keywords Tags(Main Pages)

[url removed, login to view] Tags Optimization for all important pages

[url removed, login to view] Optimization

[url removed, login to view] of italics and bold tags

[url removed, login to view] HTML Code(Main pages)

[url removed, login to view] of non index able attribute

[url removed, login to view] Optimization

[url removed, login to view] Analysis and Optimization of Alt and Title tags(Main pages)

[url removed, login to view] Analysis and Optimization(Main pages)

[url removed, login to view] of internal Navigation /linking structure(Main pages)

[url removed, login to view] of external Links(Main pages)

[url removed, login to view] of Broken Links (Main pages)

[url removed, login to view] Content Optimization(Main pages)

[url removed, login to view] of Canonicalization error (Main pages)

[url removed, login to view] URL Redirection(Main pages)

18- Cross browser compatibility

19-Website load time

20- Checking the page size

PHASE: 3 – SITEMAP OPTIMIZATION :

1-Optimized HTML Site Map Creation

2Optimized XML Site Map Creation for Google

PHASE:4-LINK BUILDING(OFF PAGE )

1- Search Engine Submission

2- Article Submission

3- Press Release Submission

4- Social Bookmarking

5- Blog Comments

6- Local listing

7- Video submission

8- Classified submission

9- Document sharing

PHASE:5- SEO REPORTS

1. Article and Press Release

2. Detailed Report of Submitted Links with its Page Rank and Website Links

3. Weekly update report

4. Detailed Report of On-Page SEO in Word Document.

5. Update ranking report

6. Recommendation if required while doing on page SEO

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online