Còn mở

Design 4 bit Brainless CPU Processor which consists of ALU, Registers, Accumulator, Decoder, Buffer, Clock Debouncer and 7 segment controller using VHDL. Design the Netlist for FPGA board and Testbench for CPU simulation.

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $179 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

i need help in this project using VHDL program and i need a report with it

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online