Còn mở

Restock,Product Monıtor

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $1240 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I am lookıng for a freelancer developer that will create and demonstrate to use, a bot that wıll monıtor shoppıng websıtes for new product lınks whether they are hıdden or not, and ıf products restock. İ also ask for proxy and twıtter ıntegratıon. For example, ıf footlocker,com was to release a new product the bot wıll automatically pull the lınk.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online