Đã hoàn thành

Small .dll (C++) to read data and write it into MySQL

Dự án này đã kết thúc thành công bởi erndsglts với giá €23 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I need a C++ programmer for a small Plugin in C++.

The software is designed for .dll Plugins and includes a sample plugin for VisualStudio and a developer guide for plugins.

The plugin needs to read the information (about 14 each) and write these into a mySQL Database.

It would be great if the connection of the MySQL database is defined in a short config textfile (database, user, password, server), including a timer variable for the refresh rate.

Another freelancer startet the project so you can complete this or start from scratch.

Thanks a lot!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online