Đã hoàn thành

Write a C++ program

Dự án này đã kết thúc thành công bởi xeathprynx với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I am looking for an experienced freelancer who can write a C++ program for me that can run on linux. This program is for a class project in a entry/beginner - level C++ course so it could be very quick and easy for anyone who is experienced with the C++ language.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online