Đã hoàn thành

Write python or bash script to organize files

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ArleMedina với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I need a script to move files from one directory to the right subdirectory under another directory.

There are files in directory Alpha. Under directory Beta, there are many subdirectories with names.

I need a script, either python or bash, to evaluate each file from directory Alpha and find the subdirectory in Beta that contains a match of one of the words in the name of the file. When it finds a match, move the file to that directory. If there is no match, leave the file in Alpha.

For example:

Alpha

2016-01-23 Gonzalez [url removed, login to view]

2015-02-22 Smith [url removed, login to view]

2016-05-05 Ahmed [url removed, login to view]

- Beta

-- 15-02 John Smith

-- 16-04 Jose Gonzalez

The script will run, see that Gonzalez matches a subdirectory, and move it there, so:

Alpha

2016-05-05 Ahmed [url removed, login to view]

- Beta

-- 15-02 John Smith

--- 2015-02-22 Smith [url removed, login to view]

-- 16-04 Jose Gonzalez

--- 2016-01-23 Gonzalez [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online