Đã Đóng

Write some software

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed . Firebird database

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: need database developed, need develop iphone games, need develop iphone application, software php frontend database, write mysql database, write xml database php, software write technical manual, need develop commerce website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Brazil

Mã Dự Án: #13120771

1 freelancer đang chào giá trung bình $283 cho công việc này

$283 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0