Đã hoàn thành

Write a titanium app that allows for values passed to it through URL.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mitulbhalia với giá $500 USD trong 6 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
6 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Build a shell app that allows for registering a URLScheme and can accept variables from that URL scheme. Then display those values on the screen.

Must be built using Titanium SDK [url removed, login to view] and can NOT use alloy. Must also work on android and iOS.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online