English to Korean about rice

Đã hoàn thành

Đã trao cho:

chjob

Hello. This is David. (a.k.a tktransfreelance on gmail) I'm making the bid at $12 for 300 words 0.04*300 = $12 Thank you.

$12 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
3.9