Đã hoàn thành

Translate SMS texts to Hinglish & Bengali

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Shawkat2012 với giá €20 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €10 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Hi freelancers,

We are seeking for a translator specialized both in Hinglish and Bengali.

We'd like to translate 14 SMS texts from English to Hinglish and 16 SMS texts from English to Bengali. The maximum text length should be 160 characters for each one. The delivery date should be within 1 day upon awarding the project as the workload is minor.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online