Đã hoàn thành

Translate Something English to Chinese

Đã trao cho:

$3 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $4/giờ cho công việc này

JawadIT

A proposal has not yet been provided

$5 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
1.1