Đã hoàn thành

Translate small slot game to Romanian

Dự án này đã kết thúc thành công bởi seby90 với giá £20 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

We are developing a slot machine game for users in Romania. We need to translate it from English to Romanian. Please check the attached file in order to provide your final bid. We need you to translate the file and then check the game for further corrections once it has been completed. We will divide the project into 2 milestones. One for the initial translation and the second after the final check and corrections.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online