Đã đóng

Make a video explainer/ video ad.

Dự án này đã được trao cho S4itatel với giá $200 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Hi

Want to make a video explainer/ad.

This video is to get beauticans to sign up.

Please see video where I explain how it should be.

[url removed, login to view]

You will also see the finish written script, and english voiceover.

You just need to make the video.

You must also make one witout sound so I can add other lanuages

Give me a fixed price on this task include necessary changes

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online