Đã hoàn thành

Access VBA to add read only view to form

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rhomeu với giá $555 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Need ASAP! 1. Current complicated access table is controlling the environment of the form. If a record only uses 10 fields, the table pushes this information to the form. But, if a record uses different fields, the table controls those fields and hides other fields. It is not working properly and I think there is a better way of doing this that is more efficient. 2. Need to open the form in read only with buttons visible or not depending on the criteria. And then change it from read to edit. Contact me for more details.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online