Còn mở

Mirror my existing webstore in magento

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $1171 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

Hello,

in my country (brasil) i sell some supplements that paypal doesn't allow, and that's why they block my all money in account...

i have a question...and that will demand a new work,

it's possible mirror my website (in magento 100% functional) in another one that will send order to paypal ?

people will buy on my [url removed, login to view](that sell not allowed suplements in my country) ... automatically that order will be sended to [url removed, login to view](that doesn't have prohibitted supplements)... and from this new website order will be sent to paypal, that's way paypal will check the second website to see the products we are selling and will not block my account...

its possible ?

what work time of magentoindia team ?

add me on s[REMOVED BY [url removed, login to view] ADMIN]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online