Move basic shopify theme to premium theme

Cancelled