Đã hoàn thành

Write single XSLT file

Dự án này đã kết thúc thành công bởi grammal với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Hi, I have a file like this

<cart>

<firstname>John</firstname>

<items>

<item>

<name>golf ball</name>

</item>

<item>

<name>tees</name>

</item>

</items>

I need it to output

<item>

<firstname>John</firstname>

<name>golf ball</name>

</item>

<item>

<firstname>John</firstname>

<name>tees</name>

</item>

There are a few additional transformations but that's the heart of it - I need to flatten an xml file so I can get it into a database.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online