Đang Thực Hiện

Oracle JDE Financial Management

Hi,

We are looking for an Oracle expert who has atleast 5 years of experience with Oracle JDE (JD Edwards) and Financial management. The work is that we have few questions related to Oracle JDE that we want to get answered. Please do not bid if you are not confident.

This work can be done remotely.

Kỹ năng: Kế toán, Tài chính, Oracle, SQL

Xem thêm: jde financial management, edwards accounting, get financial, jde financial questions, jde experience, jde oracle, edwards oracle, oracle financial , management accounting, jd, financial accounting questions, questions management accounting, financial expert, questions related financial, accounting questions, sql management, accounting expert, accounting related, expert sql questions, oracle work, sql related work, financial accounting work, work sql expert, expert sql, oracle expert

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) New Delhi, India

Mã Dự Án: #1019133

Đã trao cho:

drad139

200$ in 10 days

$90 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
1.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $170 cho công việc này

jdebea

Over 10 years JDE experience with an emphasis of financials.

$250 USD trong 8 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0