Đang Thực Hiện

4 short quizs for ruby22

4 short quiz about finance and accounting

in 1 week deadline

simple questions with lecture notes provided for references

Kỹ năng: Kế toán

Xem thêm: ruby quiz questions, quizs, accounting questions, short questions finance, questions finance, deadline short, simple questions finance, simple finance questions, accounting quiz, finance short questions, short finance questions, lecture notes php, summarize lecture notes, week ruby, simple quiz questions, php lecture notes, simple accounting, lecture notes sharing service, ruby finance, questions accounting, lecture

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) hong kong, Hong Kong

Mã Dự Án: #1635318

Đã trao cho:

ruby22

Thanks..As discussed

$68 USD trong 7 ngày
(17 Đánh Giá)
4.4