Đã Đóng

Structuring a Foreign Trust for tax and litigation reduction

4 freelancer chào giá trung bình$4345 cho công việc này

(161 Nhận xét)
7.8
(6 Nhận xét)
3.9
(2 Nhận xét)
1.7
lawyerghazalli

Salam. I provide paralegal services to my US clients. Please see reviews on me in this regard. I am an expert draftsman and legal researcher. I write all legal letters, conduct legal research and draft all court docume Thêm

$5000 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0