Đã đóng

Design an Advertisement

Dự án này đã được trao cho getretoucher với giá $15 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I have created a mock up advert for a bus stop (see attached image), but it looks awful. I need a freelancer to take the concept image and make it into a professional bus stop advertisement within 24 hours.

Company logo and QR must be featured and will be supplied.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online