Đang Thực Hiện

136918 Netvibes clone

Hello,

I noticed that you have written about creating a netvibes clone in the past. I am interested in having one. Can you send me a demo.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: clone interested, interested clone, ajax clone demo, creating clone, netvibes, clone netvibes, netvibes clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1883092