Đã Hủy

Chỉnh sửa phần hệ thống Chat Room cho website - open to bidding

mình có hệ thống chat room được viết trên web ASP.net và ajax nhưng nó hoạt động rất chậm . Chat giữa các user rất chậm , chuyển đổi room chat chậm và không có âm báo . mình muốn nhờ bạn sữa lại để nó hoàn thiện hơn.

Kĩ năng: AJAX, ASP

Xem nhiều hơn: h&m, h & m, room to room, PH, nh , h, ch, ajax chat, chat room web, chat room chat, ajax user user chat, web chat asp net, room chat, bidding chat, web chat net, net web chat, web room chat, chat room net, asp net chat, net web ajax chat

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #6021051