Đang Thực Hiện

142327 Expert in Ruby,LAMP,Ajax,MySql

We need an expert or a team for a project where the following skills are required.

Ruby on Rails

AJAX

MYSQL

More details in PM

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL

Xem thêm: ruby rails team, lamp, ruby rails expert, need ruby expert, ajax ruby rails, need mysql expert, lamp skills, ruby ajax, ruby rails mysql, lamp expert, expert ruby rails, project ruby, lamp project, lamp ajax, ajax required, ruby rails ajax, rails expert, ruby rails ajax lamp, ruby project, rails ajax, ajax ruby, ruby mysql ajax, expert lamp, ruby expert, ajax mysql

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1888502