Đang Thực Hiện

142327 Expert in Ruby,LAMP,Ajax,MySql

We need an expert or a team for a project where the following skills are required.

Ruby on Rails

AJAX

MYSQL

More details in PM

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: ruby on rails team, ruby on rails mysql, ruby, ruby on rails expert, lamp , ruby ruby rails expert, ruby rails expert, need ruby expert, ajax ruby rails, need mysql expert, lamp skills, ruby ajax, ruby rails mysql, lamp expert, expert ruby rails, project ruby, lamp project, lamp ajax, ajax required, ruby rails ajax, rails expert, ruby rails ajax lamp, ruby project, rails ajax, ajax ruby

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1888502