Đang Thực Hiện

EPUB

I'm seeking for someone who can convert a printed book into an EPUB for Kindle.

Kĩ năng: Amazon Kindle, eBooks, Adobe InDesign, Biên tập, ePub

Về khách hàng:
( 14 nhận xét ) Joypurhat, Bangladesh

ID dự án: #34354247