Đã hoàn thành

Amazon VPC Consulting

Được trao cho:

GovardhanMundlur

Hi, will provide AWS consulting and explain in depth concepts on AWS. If you are available then will give a session on Docker and Kubernetes

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.4

2 freelancer chào giá trung bình$25 cho công việc này

(404 Nhận xét)
6.7