Đã Đóng

Build AWS project

2 freelancer chào giá trung bình ₹725/giờ cho công việc này

surajsoni401

Hello There, Hope you're doing well. IoT Technologies :  IoT Protocols : MQTT, CoAP, HTTP, TCP/UDP, IPv4, IPv6, 6LoWPAN and REST  IoT Platforms : AWS IoT, thingspeak, Freeboard, IFTTT, Blynk  IoT/M2M Client/Broker Thêm

₹700 INR / giờ
(1 Nhận xét)
0.0
(0 Nhận xét)
0.0