Đã Đóng

Amibroker data feed plugin

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹75000 cho công việc này

kanwaljeetk56

Hi, I have expertise in amibroker coding, websocket data feeding, API data feeding, and designing Algo Bridge. please ping me to discuss your requirements in details.

₹75000 INR trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
1.2