Đã Đóng

làm app game cờ caro - 19/06/2020 13:29 EDT

app game cờ caro đơn giản làm trên nền java xong đưa qua android

Kĩ năng: Android, Mobile App Development, Java, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #26148182

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

jeremiebelpois97

I have 1 year for an android developer and I have 4 years using java language programming and 1 year for design

$30 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0