Đã Đóng

APPIUM automation framework development.

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1400 cho công việc này

narasimhaduppula

I have a good experience in building framework not only for mobile apps, also developed couple of frameworks for Browser automation. I did developed a framework for mobile automation using Appium, serenity BDD , Java, Thêm

₹1400 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0